Algemene Voorwaarden Moreau Management B.V.

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder Nummer 63990962

Artikel 1. Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen tussen Moreau Management B.V. (hierna: “Moreau”) en de opdrachtgever waaronder begrepen aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden, bestellingen, leveringen en betalingen met betrekking tot die vorm van dienstverlening die bestaat uit het geven van coaching en bedrijfsmatige adviezen en het leveren van producten.
 2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig is/zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Moreau en de termijn waarbinnen Moreau de werkzaamheden moet voltooien, zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan, geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Moreau niet.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat
  • de door de opdrachtgever voor akkoord getekende offerte/opdrachtbevestiging door Moreau is geaccepteerd, ten blijke waarvan Moreau een opdrachtbevestiging zal verzenden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald; dan wel
  • de door opdrachtgever geplaatste bestelling door Moreau is geaccepteerd, ten blijke waarvan Moreau een orderbevestiging zal verzenden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 4. Door Moreau opgegeven prijzen worden berekend in een eenheidsprijs of een uurprijs tenzij anders overeengekomen. Prijzen zijn inclusief omzetbelasting of andere heffingen van overheidswege. Een opgegeven of overeengekomen (all-in) prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide producten of werkzaamheden/diensten, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij Moreau Management B.V., bij opgave of overeenkomen van de prijs, bekende gegevens. Afwijkingen van of wijzingen in bovenbedoelde werkzaamheden, omstandigheden, gegevens en andere afwijkingen of wijzigingen ten aanzien van de overeenkomst kunnen in ieder geval leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de overeengekomen prijs.
 5. Indien de opdracht (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is Moreau daaraan niet gebonden. In dat geval komt de overeenkomst volgens de aanbieding of offerte tot stand, tenzij Moreau anders aangeeft.

Artikel 3. Opdracht

 1. Moreau behoudt zich het recht voor om de opdracht of een gedeelte van de opdracht door derden te laten verrichten.
 2. Moreau gaat met deze overeenkomst slechts een inspanningsverplichting aan om naar eigen inzicht en vermogen te adviseren in het kader van de gesloten opdracht.
 3. Moreau staat er nadrukkelijk niet voor in dat de door haar aanbevolen producten voldoen aan de door Moreau aangegeven dan wel door de fabrikant aangegeven specificaties dan wel de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en wet- en regelgeving. Blij klachten over het product dient opdrachtgever zich (rechtstreeks) te wenden tot de toeleverancier, fabrikant dan wel de importeur van het bestelde product/de producten.
 4. De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, doch niet eerder dan Moreau beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken bescheiden, gegevens, voorwerpen en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door Moreau is ontvangen of zekerheden ten behoeve van Moreau zijn gesteld.
 5. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Moreau een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Moreau op. Opdrachtgever kan om die reden de gesloten overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.
 6. Eventuele klachten of tekorten behoren zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uren na voltooiing van de werkzaamheden dan wel ontvangst van het product, schriftelijk aan Moreau te worden gemeld.
 7. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de opdrachtgever verplicht tot afname en betaling.

Artikel 4. Betaling/annulering

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Moreau aan te geven wijze. Moreau is gerechtigd een voorschot op het totale of gedeeltelijke factuurbedrag te vorderen.
 2. Een beroep op verrekening door opdrachtgever is uitgesloten.
 3. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever een rentevergoeding van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd over het factuurbedrag vanaf de vervaldatum. Bovendien is opdrachtgever in dat geval verplicht alle door Moreau na de vervaldatum gemaakte incassokosten volledig aan Moreau te vergoeden.
 4. Onverminderd het in de wet bepaalde worden facturen van Moreau direct en zonder ingebrekestelling opeisbaar, zodra de opdrachtgever op enigerlei wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest. Moreau is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij opdrachtgever verplicht is tot vergoeding van de door Moreau geleden schade en gederfde winst.
 5. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht, door opdrachtgever, heeft Moreau recht op vergoeding van alle reeds gemaakte kosten, vermeerderd met geraamde winstderving.

Artikel 5. Opschorting en ontbinding

 1. Moreau is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het in de wet bepaalde, indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • Na het sluiten van de overeenkomst Moreau ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever/opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever/opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegelaten voorzover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Opdrachtgever kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende de bedenktijd van zeven dagen zonder opgave van redenen ontbinden indien deze een consument is.
 2. De bedenktijd gaat in op het moment nadat opdrachtgever, of een door opdrachtgever vooraf aangewezen derde (die niet de vervoerder van het product is) het product heeft ontvangen, óf indien opdrachtgever in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft ontvangen de dag waarop opdrachtgever of de vooraf door hem aangewezen derde het laatste product uit de bestelling heeft ontvangen.
 3. Gedurende de bedenktijd dient opdrachtgever zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Opdrachtgever mag het product slecht uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat opdrachtgever het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan zoals hiervoor omschreven.
 4. Als opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van zeven dagen door middel van een email
 5. Zo snel mogelijk, maar binnen zeven dagen vanaf de dag volgend op de in lid 4 bedoelde melding.
 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 7. Als Moreau het product c.q. de producten retour heeft ontvangen, wordt, mits het product/de producten in originele en staat verkeren zoals deze geleverd is/zijn, binnen veertien dagen volgend op de dag waarop het product/de producten is/zijn ontvangen het door opdrachtgever voldane bedrag voor het product/de producten terugbetaald aan de consument. Moreau gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat opdrachtgever heeft gebruikt, tenzij opdrachtgever instemt met een andere methode.
 8. Moreau sluit ten aanzien van de volgende diensten / producten het herroepingsrecht uit:
  • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Moreau Management geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • Dienstenovereenkomsten of levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
   • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
   • opdrachtgever heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Moreau de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
   • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
   • Volgens specificaties van opdrachtgever vervaardigde (maatwerk)producten;
   • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
   • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, alsook verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
   • Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

Artikel 7. Geheimhouding, datalekken en AVG

 1. Moreau en haar opdrachtgever zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.
 2. Moreau verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt) de eventueel aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend op de manier die met haar opdrachtgever is afgesproken in enkel in het kader van de onderhavige opdracht. Dit verwerken zal niet langer of uitgebreider plaatsvinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht.
 3. Moreau staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n).

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Moreau is beperkt tot directe schade en wel tot maximaal het factuurbedrag, waarvan de gebrekkige prestatie deel uitmaakt, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Moreau in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 2. Moreau is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Moreau alsnog aan de overeenkomst te laten beantwoorden.
  • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Moreau is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Moreau is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, bescheiden, voorwerpen of mededelingen, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid aan Moreau kenbaar behoorde te zijn.
 5. Moreau is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook aan eigendommen van opdrachtgever of derden ontstaan tijdens of in verband met het openen en gebruiken van het product dat wordt geleverd of aanbevolen dan wel ontstaan tijdens of in verband met de uitvoering van werkzaamheden.

Artikel 9. Overmacht

 1. Moreau is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt. Daaronder wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Moreau geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Moreau niet in staat is haar verplichtingen na te komen, terroristische dreigingen, oorlog(gevaar), staat van beleg, epidemieën waardoor personeel niet meer in staat is werkzaamheden uit te voeren, storingen in kabel- of internetverbindingen, beperkingen van overheidswege, weersomstandigheden, restricties opgelegd door de verkeersleiding voor het luchtverkeer en stroomstoringen daaronder begrepen.
 2. Moreau kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voor zover Moreau ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Moreau gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Moreau zich op het gebied van het intellectueel eigendom en auteursrecht, alsmede aanverwante regelgeving, de rechten en bevoegdheden voor die Moreau ingevolge het recht toekomen.
 2. Alle door Moreau gedurende de uitvoering van het opdracht eventueel verstrekte documentatie, modellen en voorbeelden, (elektronische) bestanden etc., zijn uitsluitend bestemd om door opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Moreau worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Publicatie van door Moreau vervaardigde zaken zal uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van Moreau In alle gevallen waarin publicatie plaatsvindt, dient onder elke vervaardigde zaak van Moreau te worden opgenomen “geproduceerd door Moreau Management B.V.”.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Alle rechtsvorderingen voortvloeiende uit deze overeenkomsten zullen worden aangebracht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland.
 2. Op alle overeenkomsten tussen Moreau en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen.