Algemene Voorwaarden Groen Graag

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder Nummer 63990962

Artikel 1. Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen tussen Groen Graag en de opdrachtgever waaronder begrepen aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden, bestellingen, leveringen en betalingen met betrekking tot die vorm van dienstverlening die bestaat uit het geven van coaching en bedrijfsmatige adviezen en het leveren van producten.
 2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig is/zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Groen Graag en de termijn waarbinnen Groen Graag de werkzaamheden moet voltooien, zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan, geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Groen Graag niet.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat
  • de door de opdrachtgever voor akkoord getekende offerte/opdrachtbevestiging door Groen Graag is geaccepteerd, ten blijke waarvan Groen Graag een opdrachtbevestiging zal verzenden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald; dan wel
  • de door opdrachtgever geplaatste bestelling door Groen Graag is geaccepteerd, ten blijke waarvan Groen Graag een orderbevestiging zal verzenden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 4. Door Groen Graag opgegeven prijzen worden berekend in een eenheidsprijs of een uurprijs tenzij anders overeengekomen. Prijzen zijn inclusief omzetbelasting of andere heffingen van overheidswege. Een opgegeven of overeengekomen (all-in) prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide producten of werkzaamheden/diensten, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij Groen Graag, bij opgave of overeenkomen van de prijs, bekende gegevens. Afwijkingen van of wijzingen in bovenbedoelde werkzaamheden, omstandigheden, gegevens en andere afwijkingen of wijzigingen ten aanzien van de overeenkomst kunnen in ieder geval leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de overeengekomen prijs.
 5. Indien de opdracht (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is Groen Graag daaraan niet gebonden. In dat geval komt de overeenkomst volgens de aanbieding of offerte tot stand, tenzij Groen Graag anders aangeeft.

Artikel 3. Opdracht

 1. Groen Graag behoudt zich het recht voor om de opdracht of een gedeelte van de opdracht door derden te laten verrichten.
 2. Groen Graag gaat met deze overeenkomst slechts een inspanningsverplichting aan om naar eigen inzicht en vermogen te adviseren in het kader van de gesloten opdracht.
 3. Groen Graag staat er nadrukkelijk niet voor in dat de door haar aanbevolen producten voldoen aan de door Groen Graag aangegeven dan wel door de fabrikant aangegeven specificaties dan wel de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en wet- en regelgeving. Blij klachten over het product dient opdrachtgever zich (rechtstreeks) te wenden tot de toeleverancier, fabrikant dan wel de importeur van het bestelde product/de producten.
 4. De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, doch niet eerder dan Groen Graag beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken bescheiden, gegevens, voorwerpen en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door Groen Graag is ontvangen of zekerheden ten behoeve van Groen Graag zijn gesteld.
 5. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Groen Graag een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Groen Graag op. Opdrachtgever kan om die reden de gesloten overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.
 6. Eventuele klachten of tekorten behoren zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uren na voltooiing van de werkzaamheden dan wel ontvangst van het product, schriftelijk aan Groen Graag te worden gemeld.
 7. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de opdrachtgever verplicht tot afname en betaling.

Artikel 4. Betaling/annulering

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Groen Graag aan te geven wijze. Groen Graag is gerechtigd een voorschot op het totale of gedeeltelijke factuurbedrag te vorderen.
 2. Een beroep op verrekening door opdrachtgever is uitgesloten.
 3. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever een rentevergoeding van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd over het factuurbedrag vanaf de vervaldatum. Bovendien is opdrachtgever in dat geval verplicht alle door Groen Graag na de vervaldatum gemaakte incassokosten volledig aan Groen Graag te vergoeden.
 4. Onverminderd het in de wet bepaalde worden facturen van Groen Graag direct en zonder ingebrekestelling opeisbaar, zodra de opdrachtgever op enigerlei wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest. Groen Graag is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij opdrachtgever verplicht is tot vergoeding van de door Groen Graag geleden schade en gederfde winst.
 5. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht, door opdrachtgever, heeft Groen Graag recht op vergoeding van alle reeds gemaakte kosten, vermeerderd met geraamde winstderving.

Artikel 5. Klachtenregeling

 1. Groen Graag beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Groen Graag, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Groen Graag ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Groen Graag binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Groen Graag. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Groen Graag als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Groen Graag niet op, tenzij Groen Graag schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Groen Graag, zal Groen Graag naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

 1. Groen Graag is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het in de wet bepaalde, indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • Na het sluiten van de overeenkomst Groen Graag ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever/opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever/opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegelaten voorzover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

Artikel 7. Herroepingsrecht

 1. Opdrachtgever kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende de bedenktijd van veertien dagen zonder opgave van redenen ontbinden indien deze een consument is.
 2. De bedenktijd gaat in op het moment nadat opdrachtgever, of een door opdrachtgever vooraf aangewezen derde (die niet de vervoerder van het product is) het product heeft ontvangen, óf indien opdrachtgever in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft ontvangen de dag waarop opdrachtgever of de vooraf door hem aangewezen derde het laatste product uit de bestelling heeft ontvangen.
 3. Gedurende de bedenktijd dient opdrachtgever zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Opdrachtgever mag het product slecht uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat opdrachtgever het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan zoals hiervoor omschreven.
 4. Als opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van veertien dagen door middel van een email of door het invullen van het retourformulier.
 5. Zo snel mogelijk, maar binnen veertien dagen vanaf de dag volgend op de in lid 4 bedoelde melding.
 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 7. Als Groen Graag het product c.q. de producten retour heeft ontvangen, wordt, mits het product/de producten in originele en staat verkeren zoals deze geleverd is/zijn, binnen veertien dagen volgend op de dag waarop het product/de producten is/zijn ontvangen het door opdrachtgever voldane bedrag voor het product/de producten terugbetaald aan de consument. Groen Graag gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat opdrachtgever heeft gebruikt, tenzij opdrachtgever instemt met een andere methode.
 8. Groen Graag sluit ten aanzien van de volgende diensten / producten het herroepingsrecht uit:
  • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Groen Graag geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • Dienstenovereenkomsten of levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
   • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
   • opdrachtgever heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Groen Graag de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
   • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
   • Volgens specificaties van opdrachtgever vervaardigde (maatwerk)producten;
   • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
   • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, alsook verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
   • Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

Artikel 8. Geheimhouding, datalekken en AVG

 1. Groen Graag en haar opdrachtgever zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.
 2. Groen Graag verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt) de eventueel aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend op de manier die met haar opdrachtgever is afgesproken in enkel in het kader van de onderhavige opdracht. Dit verwerken zal niet langer of uitgebreider plaatsvinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht.
 3. Groen Graag staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n).

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Groen Graag is beperkt tot directe schade en wel tot maximaal het factuurbedrag, waarvan de gebrekkige prestatie deel uitmaakt, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Groen Graag in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 2. Groen Graag is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Groen Graag alsnog aan de overeenkomst te laten beantwoorden.
  • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Groen Graag is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Groen Graag is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, bescheiden, voorwerpen of mededelingen, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid aan Groen Graag kenbaar behoorde te zijn.
 5. Groen Graag is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook aan eigendommen van opdrachtgever of derden ontstaan tijdens of in verband met het openen en gebruiken van het product dat wordt geleverd of aanbevolen dan wel ontstaan tijdens of in verband met de uitvoering van werkzaamheden.

Artikel 10. Overmacht

 1. Groen Graag is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt. Daaronder wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Groen Graag geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Groen Graag niet in staat is haar verplichtingen na te komen, terroristische dreigingen, oorlog(gevaar), staat van beleg, epidemieën waardoor personeel niet meer in staat is werkzaamheden uit te voeren, storingen in kabel- of internetverbindingen, beperkingen van overheidswege, weersomstandigheden, restricties opgelegd door de verkeersleiding voor het luchtverkeer en stroomstoringen daaronder begrepen.
 2. Groen Graag kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voor zover Groen Graag ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Groen Graag gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Groen Graag zich op het gebied van het intellectueel eigendom en auteursrecht, alsmede aanverwante regelgeving, de rechten en bevoegdheden voor die Groen Graag ingevolge het recht toekomen.
 2. Alle door Groen Graag gedurende de uitvoering van het opdracht eventueel verstrekte documentatie, modellen en voorbeelden, (elektronische) bestanden etc., zijn uitsluitend bestemd om door opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Groen Graag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Publicatie van door Groen Graag vervaardigde zaken zal uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van Groen Graag In alle gevallen waarin publicatie plaatsvindt, dient onder elke vervaardigde zaak van Groen Graag te worden opgenomen “geproduceerd door Groen Graag“.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Alle rechtsvorderingen voortvloeiende uit deze overeenkomsten zullen worden aangebracht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland.
 2. Op alle overeenkomsten tussen Groen Graag en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen.